سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 27 پایانی | (1400/02/22): راه‌های رسیدن به حال خیلی خوب
11 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 26 | (1400/02/21): ابعاد محبت خدا، و تأثیر آن بر حال خوب
9 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 25 | (1400/02/20): تقرب به خدا؛ بهترین حال خوب
7 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 24 | (1400/02/19): آثار حال خوب بسیار خوب
12 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 23 | (1400/02/18): هر حال خوبی، خوب نیست
8 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 22 | (1400/02/17): ریشه‌یابی عامل حال بد در وجود انسان
9 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 21 | (1400/02/16): وظیفه مؤمن در خوب کردن حال دیگران
9 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 20 | (1400/02/14): ابعاد اجتماعی حال خوب برای مسؤولین، خانواده و افراد جامعه
11 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 19 | (1400/02/12): بعد اجتماعی حال خوب؛ مسؤولین باید حال خوب داشته باشند
11 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 18 | (1400/02/10): تأثیر ایمان به واقعیت‌ها بر حال خوب
9 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 17 | (1400/02/09): جایگاه واقع‌بینی و محبت برای کسب حال خوب
7 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 16 | (1400/02/08): واقع‌بینی، عامل حال خوب
10 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 15 | (1400/02/07): توجه به سنت‌های حاکم بر زندگی و پذیرش محدودیت‌های دنیا، عامل حال خوب
11 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 14 | (1400/02/06): تقوا و ترس از خدا، عامل حال خوب
7 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 13 | (1400/02/05): غم و ترس معنوی، دو عامل حال خوب
8 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 12 | (1400/02/04): آشنایی با طرح خدا برای امنیت‌بخشی به انسان
10 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 11 | (1400/02/03): اوج امنیت و حال عمیق بسیار خوب
10 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 10 | (1400/02/02): احساس ناامنی، یکی از عوامل حال بد
13 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 9 | (1400/02/01): درک محبت خدا برای داشتن حال خوب
6 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 8 | (1400/01/31): احساس ارزشمندی، یکی از عوامل حال خوب
9 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 7 | (1400/01/30): حرص؛ یکی از عوامل حال بد
10 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 6 | (1400/01/29): منوع بودن انسان، یکی از عوامل حال بد
11 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 5 | (1400/01/28): یأس و ناامیدی، یکی از مصادیق حال بد
7 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 4 | (1400/01/27): خوف نداشتن، شاخصی قرآنی برای حال خوب و کسب سعادت
8 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 3 | (1400/01/26): غم نداشتن، شاخصی قرآنی برای حال خوب و کسب سعادت
13 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 2 | (1400/01/25): آشنایی با یک حال خوب؛ شکر
7 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 1 | (1400/01/24): آشنایی با ابعاد حال خوب
13 بازدید • 16 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع مسئولیت‌پذیری و استقلال، شاخص اصلی ولایتمداری جلسه 11 | (1400/05/28)
10 بازدید • 17 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع مسئولیت‌پذیری و استقلال، شاخص اصلی ولایتمداری جلسه 10 | (1400/05/27)
7 بازدید • 17 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع مسئولیت‌پذیری و استقلال، شاخص اصلی ولایتمداری جلسه 9 | (1400/05/26)
9 بازدید • 17 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع مسئولیت‌پذیری و استقلال، شاخص اصلی ولایتمداری جلسه 8 | (1400/05/25)
62 بازدید • 17 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع مسئولیت‌پذیری و استقلال، شاخص اصلی ولایتمداری جلسه 7 | (1400/05/24)
7 بازدید • 17 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع مسئولیت‌پذیری و استقلال، شاخص اصلی ولایتمداری جلسه 6 | (1400/05/23)
6 بازدید • 17 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع مسئولیت‌پذیری و استقلال، شاخص اصلی ولایتمداری جلسه 5 | (1400/05/22)
10 بازدید • 17 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع مسئولیت‌پذیری و استقلال، شاخص اصلی ولایتمداری جلسه 4 | (1400/05/21)
9 بازدید • 17 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع مسئولیت‌پذیری و استقلال، شاخص اصلی ولایتمداری جلسه 3 | (1400/05/20)
7 بازدید • 17 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع مسئولیت‌پذیری و استقلال، شاخص اصلی ولایتمداری جلسه 2 | (1400/05/19)
7 بازدید • 17 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع مسئولیت‌پذیری و استقلال، شاخص اصلی ولایتمداری جلسه 1 | (1400/05/18)
9 بازدید • 17 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع آیا بیماری فراگیر کرونا از حوادث قبل از ظهور است؟
7 بازدید • 17 روز قبل
سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع خود آگاهی آغاز حرکت و قدرتمندی جلسه 10 | (1400/05/28): اهمیت خودآگاهی و تأثیر محاسبه نفس بر خودآگاهی
7 بازدید • 17 روز قبل
علی اکبر رائفی پور
علی اکبر رائفی پور
دکتر حسن عباسی
دکتر حسن عباسی
حسن رحیم‌پور ازغدی
حسن رحیم‌پور ازغدی
علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان